Missie en visie

Missie
Het Amsterdam Museum is sinds 1975 gevestigd in het bijzondere gebouw van het voormalige Burgerweeshuis, met de Amsterdam Galerij en charmante binnenplaats, in hartje Amsterdam. Het museum draagt met zijn collectie, tentoonstellingen en activiteiten de volgende missie uit:

Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van de stad tot leven voor een zo groot en divers mogelijk publiek. Het Amsterdam Museum daagt bewoners en bezoekers uit om hun relatie tot de stad te verdiepen.

Binnen deze missie zijn de volgende kernwoorden vastgesteld:

  • het tot leven brengen van de geschiedenis: het museum draagt de beleving (dus niet alleen kennis) van het Amsterdamse verleden over;
  • voor een zo groot en divers mogelijk publiek: het museum is er niet alleen voor de traditionele museumbezoeker of de specifiek geïnteresseerden, maar voor iedereen die met Amsterdam te maken heeft, dus ook nieuwkomers en ‘museumschuwe’ bewoners;
  • daagt bewoners en bezoekers uit; het museum hanteert tot de verbeelding sprekende methoden om bij Amsterdammers en bezoekers van de stad (inter)activiteit te mobiliseren;
  • om hun relatie tot de stad te verdiepen: het museum streeft naar een verbeterde band tussen de bewoners met hun stad.


Naast deze kernwoorden wordt ook een vijftal kernbegrippen gehanteerd door het museum:

  • gezaghebbend: het museum stelt zich zowel inhoudelijk als museologisch op als innovatief (kennis)instituut;
  • uitnodigend: het museum is zo open en transparant mogelijk, waardoor een breed en divers publiek zich er welkom en thuis voelt;
  • verhalend: het museum gebruikt laagdrempelige en aantrekkelijke technieken en methoden om de geschiedenis te vertellen;
  • interactief: bezoekers van het museum worden gemobiliseerd om te participeren en hun eigen ideeën en verhalen toe te voegen aan die van de stad en het museum;
  • bindend: het museum versterkt de band van de bezoekers met de stad en doet een bijdrage aan de binding van de bewoners met hun stad en tussen de bewoners onderling.


Doelgroepen
Het Amsterdam Museum hanteert twee primaire doelgroepen. Allereerst zijn er de toeristen, waaronder zowel de uit Nederland afkomstige dagjestoerist valt die niet in de metropool Amsterdam woonachtig is, als de buitenlandse toerist die voor één of meerdere dagen in Amsterdam verblijft.

Naast de toeristen zijn er de Amsterdammers. Deze doelgroep moet gezien worden in de breedste zin van het woord: zowel de bewoners uit Amsterdam zelf als een ieder die zich verbonden voelt met de stad Amsterdam.

Naast deze twee primaire doelgroepen worden kinderen en mensen die in opleiding zijn als aparte doelgroepen onderscheiden.

Visie
Voor de toerist beoogt het museum een ‘entree tot de stad’ te zijn: dé plek om kennis te maken met de stad. Het museum biedt met de vaste presentatie Amsterdam DNA, waarin de highlights uit de geschiedenis van de stad worden uitgelicht, een handige context om de rest van de stad beter te begrijpen. Het museum fungeert tevens als verbindend element tussen toeristen en cultuurhistorische attracties in de hele Amsterdamse metropool.

Voor de Amsterdammer willen we hét stadsmuseum van Amsterdam zijn. We beogen een open en toegankelijk museum te zijn dat de binding met en tussen de verschillende Amsterdamse bevolkingsgroepen vergroot en functioneert als ‘ontmoetingsplek’ van en voor de Amsterdammer. Dit proberen we te bewerkstelligen door het organiseren van doelgroepspecifieke tijdelijke tentoonstellingen, activiteiten en evenementen, zowel binnen als buiten de muren van het museum. Uiteraard zijn we er ook voor de Nederlander die de hoofdstad beter wil leren kennen.

Ook kinderen bieden we de mogelijkheid om hun relatie tot de stad Amsterdam te verdiepen. Het Kleine Weeshuis laat kinderen van 4 tot en met 12 jaar (en hun begeleiders) kennismaken met het leven in het voormalige Burgerweeshuis uit de 17de eeuw. In de schoolvakanties biedt het Amsterdam Museum een passende familieprogrammering.

Samenwerken
In 2010 besloten museumdirecteuren Judikje Kiers en Paul Spies een ambitieuze samenwerking aan te gaan. Onder de naam Amsterdam Heritage Museums trekken zij sindsdien met hun vier musea (het Amsterdam Museum/Museum Willet-Holthuysen, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum) gezamenlijk op.

Het doel van deze unieke vorm van museale samenwerking is tweeledig. Enerzijds de afstemming en verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, anderzijds het versterken van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende musea tonen en vertellen elk een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam en werken inhoudelijk, bijvoorbeeld door middel van gemeenschappelijke (jaar-)thema’s, ook samen met collega-instellingen in de stad. Open en publieksgericht selecteren de partners welk ‘hoofdstuk’ – en met welke voorwerpen en programmering – op welke locatie het best tot zijn recht komt. Met deze aanpak bieden de Amsterdam Heritage Museums de bezoeker een heldere cultuurhistorische ‘menukaart’ waaruit gekozen en gecombineerd kan worden.

Naam
In maart 2010 kreeg het museum een nieuwe naam. Het voormalige ‘Amsterdams Historisch Museum’ werd ‘Amsterdam Museum’. Een naam die bovenstaande missie en visie goed uitdraagt en die beter aansluit bij de bovengenoemde doelgroepen.

Beloningsbeleid
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie geschieden door de Raad van Toezicht, waarbij de Arbeidsvoorwaarden Stichting Amsterdam Museum als uitgangspunt dienen. Het beloningsbeleid van het personeel volgt de CAO van de Gemeente Amsterdam.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief